BAB Glossary


characters

 

Lin Yi

Bodyguard, assassin

Chu Mengyao

School beauty, young mistress

Chen Yushu

School beauty, best friend, young mistress

Old Lin

Lin Yi’s caretaker, op old man

Chu Pengzhan

Chairman of Pengzhan Industries, Mengyao’s father

Li Fu

Chairman’s most trusted man

Xiao Yu

Chairman’s secretary

Ding Binggong

Principal of Songshan’s First School

Wang Zhifeng

Dean of Songshan’s First School

Ms. Liu

Homeroom teacher of class five

Ms. Song

Homeroom teacher of class nine

Zhong Pinliang

Big Four member, young master

Zhang Naipao

Pinliang’s lackey

Gao Xiaofu

Pinliang’s lackey

Kang Xiaobo

Lin Yi’s friend at school

Yang Huaijun

Captain of criminal police force

Song Lingshan

Vice-captain of criminal police force

Yi

Lin Yi’s admirer

Zhong Fabai

Pinliang’s father

Sun Weimin

Surgeon

Guan Xin

Nurse

Guan Xuemin

World famous doctor

Tang Yin

Commoner beauty

Mrs. Tang

Tang Yin’s mother

Chen Dafei

Director of the police force

Zou Ruoming

Big Four member

Zou Ruoguang

Gangster

Heibao Bro

Gangster

Liu Xinwen

Tang Yin’s best friend

Sun Yikai

Seabay Villas inhabitant

Yang Qiqi

Assassin

Jiao Yazi

Man in the jade

Feng Sis

Young Mistress (dominant type)

Zhang Yuchu

Chairman of Yuchu Industries

Jin Gubang

Yuchu’s partner

Li Cihua

Yuchu’s boss’ representative

Sun Jingyi

Woman at the Solid Cloud bar
groups

 

Pengzhan Industries

One of the 500 leading companies worldwide

Criminal Police

Group in the police force

Big Four

Tyrant students in SFS

Yuchu Industries

 locations

 

Songshan

City story takes place in

Songshans’ First School

School with powerful background

Newport City

City Pengzhan went to for a business trip

Jing Capital

Capital of China(?)

Pengzhan Towers

Pengzhan Industries HQ

Echo KTV

Fabai’s business

Kaka Pub

Fabai’s business

Kaidi Hotels

Fabai’s business

Glory Years Nightclub

Fabai’s business

Newchina

Bookstore

Scholarsea

Bookstore

Songshan University of Medicine

Leading medical school in China

Haili

City Yuchu Industries is based in

The Solid Cloud

Bar Mengyao and Yushu went to
medicine

Golden Creation

Made by Miracle Doctor Kangtechniques

Art of Dragon Mastery

An art Lin Yi is training in